Pojištění odpovědnosti za škodu zaznamenává nárůst zájmu

18.04.2015 23:31

Nový občanský zákoník výrazně zvýšil možnosti poškozených při nárokování náhrady za škody. Ti tak dnes mohou na viníkovi vysoudit výrazně vyšší částky. Vytopíte souseda, spadne vám v obchodě s elektronikou na zem počítač, který si prohlížíte, ublížíte někomu při sportu… Škody na majetku, zdraví a životě musíte nahradit. Dobrá zpráva je, že se můžete pojistit.

 

Ze zákona odpovídáme za své jednání

Každý z nás ze zákona odpovídá za své jednání a za škodu, kterou svým jednáním způsobí třetí osobě. Takové jednání přitom nemusí být úmyslné. Může k tomu dojít čistě nedopatřením, neúmyslnou chybou či neopatrností. Neodpovídáme však pouze za škodu, kterou způsobíme bezprostředně svým jednáním, ale také za škodu, kterou svým jednáním způsobí naše dítě, za které jsme zodpovědní, domácí či hospodářské zvíře, či jakýkoliv náš majetek. Naším majetkem může být třeba strom na zahradě nebo okapový svod na vlastněné nemovitosti, které mohou například spadnout sousedům na vozidlo a poškodit jej. V horším případě to může být i újma na zdraví způsobená někomu pádem předmětu z okna či střechy námi vlastněné memovotosti. Do naší odpovědností také spadá třeba poškození počítače v zaměstnání, který vlastní firma. Specificky zákonně upravenou odpovědností je odpovědnost z provozu námi vlastněného motorového vozidla.

Typy pojištění odpovědnosti pro fyzické osoby

V rámci pojištění odpovědnosti rozlišujeme tyto druhy pojištění:

  1. Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě
  2. Pojištění odpovědnosti z vlastnictví či držby nemovitosti
  3. Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli (z výkonu povolání)
  4. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení)

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě

Tento druh pojištění pokrývá škody, které způsobíme svým neúmyslným jednáním, nepozorností či nedopatřením třetím osobám, přičemž může jít o škodu na majetku, na zdraví či o škodu, ze které plyne poškozené osobě ušlý zisk.

Nabídka pojištění občanské odpovědnosti je relativně široká. Standardně se pojištění odpovědnosti vztahuje na všechny členy domácnosti, kteří se podílejí na jejím chodu. Většina produktů obsahuje také škodu způsobenou psem, případně i hospodářskými zvířaty. Běžně se dnes pojištění této odpovědnosti vztahuje na území celé Evropy.

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti

V rámci odpovědnsti ručíme i za škody, které nevznikly v přímé souvislosti s naším jednáním či chováním. Takové škodou může být škoda, která vznikla v souvislosti s vlastnictvím či držbou nemovitosti. Příkladem škody může být moment, kdy v zimě spadne sníh ze střechy na chodce procházejícího kolem po chodníku nebo na zaparkované vozidlo před domem. Dalším častým případem je škoda vzniklá v momentě, kdy v bytové jednotce začne protékat vodovodní odpad a vytopíme tím sousedy.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli (odpovědnost z výkonu povolání)

Zatímco pojištění občanské odpovědnosti nás kryje proti škodám v našem běžném životě, nevztahuje se však na škody, které způsobíme zaměstnavateli v zaměstnání. Pro takové škody, e nutné mít sjednáno pojištění zaměstnanecké odpovědnosti. Je třeba zde mít na paměti, že ze zákona zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat náhradu škody maximálně ve výši 4,5násobku jeho hrubé mzdy. Tato částka by tedy měla být stanovena jako limit pro stanovení pojistné částky v rámci sjednávané pojistky.

Při uzavírání tohoto typu pojištění lze sjednat celou řadu různých připojištění. Může se jednat o připojištění škod způsobených při řízení služebního vozidla, které zpravidla kryje například spoluúčast z havarijního pojištění, ztrátu služebních zařízení jako například notebook či telefon.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení)

Jedná se o  povinné ručení a jako jediné ze všech výše uvedených pojištění odpovědnosti je pojištěním povinným. Povinné ručení musí mít ze zákona sjednáno každé motorové vozidlo provozované na pozemních komunikacích. Provozem na pozemní komunikaci se přitom rozumí již pouhé odstavení vozidla na ní.

Co vědět před sjednáním?

Nejdůležitějším parametrem při sjednání je výše limitů pojistného plnění. Limity pojistného plnění se uvádí zvlášť pro škody na zdraví a na majetku a pohybují se řádově v milionech korun. Limity pojistného plnění je rozhodně užitečné před sjednáním zvážit. Mají samozřejmě přímý vliv na cenu pojistného, ale není moudré řídit se vždycky jen cenou.

Stejně tak neméně důležitá je detailní informovanost zájemce před sjednáním o tom, co dané pojištění kryje a co je naopak z plnění pojistnými podmínkami konkrétního produktu vyloučeno. Vyhnete se tak možným zklamáním a falešným očekáváním.

Pokud budete chtít poradit nebo pomoci v otázkách zajištění odpovědnostních či jiných rizik, neváhejte využít kontaktů na tomto webu. Jsme připraveni dát vašim penězům zaslouženou péči!