Co jsou OPF - stručně o otevřených podílových fondech

25.09.2017 16:25

Otevřené podílové fondy jsou dnes stále více užívaným nástrojem pro zhodnocování peněz a udržování, resp. zvyšování hodnoty majetku. V dnešní informaci vám chceme přiblížit základní principy jejich fungování, představit výhody investování do OPF a jejich jednotlivé základní typy a nastinit také důvody, proč je užitečné ve svých finančních plánech mít investice tohoto typu. S investicemi do otevřené podílových fondů se navíc můžete setkat i v doplňkovém penzijním spoření a investičním životním pojištění.  

Otevřené podílové fondy se řadí mezi formy kolektivního investování. Jejich základní princip spočívá v tom, že více investorů svěří své volné finanční prostředky profesionálnímu správci - investiční společnosti, která je za dohodnutou odměnu obhospodařuje a zhodnocuje. Základní jednotkou podílového fondu, se kterou s obchoduje, je podílový list. Držitel podílového listu, tedy investor, se v okamžiku koupě podílového listu stává podílníkem fondu. Podílový fond má oproti jiným formám investování řadu vlastností a výhod, které umožňují jeho použití pro velmi široký okruh investorů. 

Hlavní výhody podílových fondů

 •      vyšší zhodnocení než u běžných bankovních a depozitních produktů
 •      díky velkému množství kapitálu fondu a investorů může i malý investor participovat na výnosech cenných papírů, které by jinak sám nenakoupil
 •      široký výběr investičních strategií
 •      peníze spravují profesionální manažeři
 •      vysoká likvidita - kdykoli lze požádat o zpětný odkup
 •      výnosy z fondů jsou po třech letech osvobozeny od daně
 •      lze si vybrat i ze zajištěných fondů, které Vás finančně neohrozí v případě poklesu ceny
 •      zákonem dané velmi podrobné a dostupné informace o fondech
 •      možnost investovat pravidelně i jednorázově
 •      možnost diverzifikace rizik – fond obvykle obsahuje široké spektrum aktiv

 

Základní rozdělení podílových fondů

Podle podkladového aktiva

            Akciové, dluhopisové, smíšené, fondy peněžního trhu, nemovitostní, komoditní, fondy fondů (tzv. střešní), 

Podle investiční strategie

Teritoriálně zaměřené na. evropské, americké, asijské, popř. vztahující se přímo ke konkrétní zemi (např. Čína, Brazílie), velice oblíbené jsou např. fondy rozvíjejících se ekonomik.

Sektorové - sledují určitý ekonomický sektor (finance, průmysl, moderní technologie apod.)

Dividendové fondy - fondy, jejichž hlavním úkolem je poskytovat investorovi pasivní příjem z dividendového výnosu akcií. Investor tedy získává příjem nikoliv pouze při prodeji cenných papírů, ale i v celém průběhu jejich držení. 

Zajištěné fondy - fondy, které jsou zajištěny speciálními instrumenty a deriváty. Jedná se o tzv. „zaklikávací“ fondy, které jsou obvykle určeny k předem neurčenému horizontu investice nebo k časově vymezenému cíli. V naprosté většině případů je garantovaná vložená částka, u některých produktů je garantovaný i minimální výnos. U těchto produktů je potřeba většinou počítat s omezením výkonnosti, protože garance bývá dosti nákladná.

Fondy životního cyklu - investiční strategie zde kopíruje životní cyklus člověka a zajišťuje, aby ke konci investičního horizontu nebyl kapitál ovlivněn  rozsáhlými tržními výkyvy. Zpravidla fungují tak, že investiční program životního cyklu postupně přestupuje mezi předem nastavenými podfondy, v nichž je odstupňované riziko podle doby, která zbývá do konce horizontu - čím blíže konci, tím více konzervativní strategie. Bývají hojně využívány k zajištění na důchod.

Podle cílové skupiny investorů

Retailové fondy - fondy určené pro širokou veřejnost, obvykle se vyznačující nízkými limity pro minimální investice, což je dělá dostupnými i pro drobné investory.

Fondy institucionálních investorů - fondy určené pro korporace a orgány státní správy. Umožňují vhodně ukládat a zhodnocovat finanční rezervy.  Zpravidla se vyznačují vyššími minimálními částkami pro investice.

Fondy kvalifikovaných investorů - specifická kategorie fondů. Díky těmto nástrojům tak lze investovat např. do umění, veteránů, vína nebo dalších    investičních či podnikatelských příležitostí. Fondy kvalifikovaných investorů mívají často charakter neveřejných nabídek, nebývají tedy k dispozici široké veřejnosti.

Podle způsobu řízení

Aktivně řízené fondy - v průběhu investice manažer fondu sleduje investiční příležitosti a přizpůsobuje jim strukturu majetku fondu. 

Pasivně řízené fondy - předem je určena strategie, které se dosahuje především modelem „kup a drž“. Změny ve struktuře majetku jsou  minimální, nevýhodou mohou být svázané ruce manažera, který musí dodržet strategii fondu i za cenu případných tržních propadů

Indexové fondy - fondy zaměřené na sledování určitého indexu a dosahování podobných výsledků (např. Eurostoxx 50, Dow Jones apod.).

 

Statut fondu - základní dokument pro fungování fondu

Statut je ze zákona jednou ze základních povinných informací pro investory a současně stanovuje i závazná pravidla pro chování fondu. Na jeho dodržování dohlíží jednak depozitář (banka spravující aktiva fondu) a především pak zákonem stanovený regulátor finančního trhu (v ČR je to Česká národní banka).  Údaje, které by ve statutu neměly chybět, jsou:

 • osoby, které zajišťují fungování fondu (depozitář, správce fondu, dohlížející subjekt),
 • údaje o registraci fondu (místo, datum),
 • způsob a frekvence ohodnocování podílových listů,
 • investiční strategie a způsob, jakým jí bude dosahováno,
 • metody garance (je-li použita),
 • rizikový profil investice a investora,
 • poplatky spojené s fondem,
 • rozsah aktiv a instrumentů, se kterými může fond disponovat,
 • upozornění na rizika spojená s konkrétním fondem
 
O podílových fondech bychom toho mohli napsat určitě  mnohem více. Naším záměrem bylo v tomto případě umožnot čtenáři ten nejzákladnější úhel pohledu na jeden z velice účinných a perspektivních nástrojů pro správu a efektivní růst hodnoty majetku.
 
Pokud Vás tato tématika zajímá podrobněji, rádi se s vámi sejdeme ke konzultaci na osobní schůzce. Neváhejte využít kontaktů na tomto webu. Jsme připraveni dát Vašim penězům zaslouženou péči!